Ubuntu下安装LXDE桌面+noVNC直接WEB管理

2017-7-25 jaz 31686次 教程
时间:2017-7-25  分类: 教程   浏览:31686次  评论:1

Ubuntu下安装LXDE桌面+noVNC直接WEB管理

阅读全文>>

返回顶部    返回首页    手气不错    捐赠支持         
版权所有:Jialezi `s blog    站点维护: jaz    +主题:海云彩色